กฎกติกาความร่วมมือ (Rules)

เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และเปิดให้ทุกภาคส่วน สามารถเข้ามาช่วยกันพัฒนา OpenThaiGPT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมถึงกำหนดเป้าหมาย Goal ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกฎกติการ่วมกัน 3 ข้อดังต่อไปนี้

 1. ผลงานที่เกิดจากโครงการทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ดังต่อไปนี้

  1. Source Code / Weight / Model = Apache 2.0

  2. Dataset = CC BY-SA

 2. การเข้าถึงทรัพยากร (Open Resource) เป็นไปตามข้อมูลหน้า Open Resourcesโดยจะมีทรัพยากรบางส่วนที่เข้าถึงได้เฉพาะกลุ่มอาสาสมัครเท่านั้น ซึ่งกระบวนการมีดังต่อไปนี้

  1. ลงทะเบียนเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมอาสาสมัคร

  2. เริ่มต้น Contribute ให้โครงการโดยวิธีการใดๆก็ได้ ตามหัวหน้าทีมอาสาสมัครนั้นๆกำหนด อาทิเช่น

   1. ทีม Data Label Website:

    1. ช่วยในการพัฒนาเว็บไซด์ Tag ข้อมูล อย่างน้อย 1 commit

   2. ทีม InstructDatset:

    1. ช่วย Tag InstructDataset อย่างน้อย 10 คู่สนทนา

   3. ทีม RLHF

    1. ช่วยเรียงลำดับผลการ Generate ของ Model เพื่อสร้าง Reward Model อย่างน้อย 10 คู่สนทนา

   4. ทีม Pretraining

    1. ช่วยทำความสะอาดข้อมูล Pretraining อย่างน้อย 10 บทความ

    2. ร่วมทำการทดลองหาโครงสร้าง LM ที่เหมาะสม อย่างน้อย 1 รูปแบบ

   5. ทีมพัฒนา OpenThaiGPT Library

    1. ช่วยพัฒนา PIP OpenThaiGPT Library อย่างน้อย 1 commit

   6. อื่นๆ ตามความเหมาะสม

  3. หัวหน้าทีมอาสาสมัครแจ้งรายชื่อให้กับทีมประสานงาน เพื่ออัพเดทรายชื่อขึ้นเว็บไซด์และเปิดให้เข้าถึงข้อมูลต่อไป

 3. หากนำชื่อโครงการ OpenThaiGPT ไปใช้เพื่อทำการขอทุนหรือทางผลประโยชน์ใดๆ ต้องได้รับจดหมายรับรองจากทีมประสานงาน OpenThaiGPT ออกโดยสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) และ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) ร่วมกันเท่านั้น

Last updated